ประวัติของวัด / History of Wat Tummaprateip
คณะสงฆ์/ คณะกรรมการวัด
จดหมายถึงวัด / E-mail Us
เส้นทางมาวัด / Where we are located
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
และภาคฤดูร้อน
กิจกรรมประจำปี / Archive of Past Events
   
   
คติธรรม
รวมภาพพุทธประวัติ
พระไตรปิฏกออนไลน์
ผญาพื้นบ้านอิสาน
เกร็ดความรู้ทั่วไป
บทความน่าสนใจ
   
 
ศิลปวัฒนธรรมและมรดกไทย
ร้านอาหารไทย
บทเพลงสร้างสรรค์
อ่านข่าว
โทรทัศน์
ส่งเพจ
 


ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ / site statisticsวัดธรรมประทีป
วัดธรรมประทีป มีชื่อวัดธรรมประทีป มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ Wat Tummaprateip V.A. DC. Foundation, NIC.” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2526 โดยพระสงฆ์มี พระวิมลศีลาจาร (ปัจจุบันเป็นพระราชสารเวที)เป็นประธานร่วมกับพุทธศาสนิกชนที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือ ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายของสหรัฐอเมริกา และได้รับความอุปถัมภ์จากชาว
พุทธใน รัฐWashington D.C , รัฐ Maryland, รัฐ Virginnia และรัฐใกล้เคียงด้วยดีเสมอมา

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวัดจนถึงปัจจุบัน วัดได้ย้ายมา 4 ครั้ง ดังนี้
สถานที่ตั้งวัดแห่งแรก อยู่ที่ COLUMBIA PIKE VIRGINNIA
แห่งที่ 2 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 6411 Pickett St. Alexandria Virginia
ครั้งที่ 3 อยู่บ้านเลขที่ 8526 Old Mount Vernon Rd. Alexandria, VA

ครั้งที่ 4 คณะกรรมการทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ โดยการนำของ ท่านพระครูสังฆรักษ์สุจินต์ อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 2 ได้ตัดสินใจ ซื้อที่แห่งใหม่ ณ บ้านเลขที่ 36 Farmington Rd. W., Accokeek, Maryland 20607 มีเนื้อที่ทั้งหมด 28 เอเคอร์ ในราคา $ 430,000.00 (สี่แสนสามหมื่นเหรียญสหรัฐ) วางดาวน์ $ 117,500.00 (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเหรียญสหรัฐ)

วัดธรรมประทีป
รัฐแมรี่แลนด์ วอชิงตัน ดี.ซี. ได้ก่อตั้งมาถึงวันนี้เป็นปีที่ 21 แล้วและได้ย้าย สถานที่ตั้งวัดมาโดยตลอดถึง 4 ครั้ง จนถึงสถานที่ตั้งในปัจจุบันซึ่งเป็นสถานที่สุดท้ายเพราะ
มีเนื้อที่ กว้างขวางเพียงพอ แวดล้อมด้วยแมกไม้และทุ่งหญ้าที่เขียวขจีกว้างขวางสบายตา
สบายใจ แก่ผู้มาเยือนทั้งใกล้ไกล และเย็นใจแก่ผู้พบเห็น

วัดธรรมประทีป
ได้ย้ายเข้ามายังที่แห่งใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม
พ.ศ. 2542 (21 Janury 1999) ที่แห่งใหม่นี้เดิมมีบ้าน 1 หลัง 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ แต่ก็ยังไม่เพียง
พอสำหรับพระสงฆ์พัก ฉะนั้น จึงได้ปรับปรุงชั้นล่างของอาคาร โดยต่อเติมเป็นห้องได้ 4 แยกเป็นห้อง
พัก 3 ห้อง ห้องสำนักงานวัด 1 ห้อง ที่ตั้งวัดแห่งใหม่นี้ ทางคณะกรรมการได้ทำหนังสือกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารเป็นเงิน $ 320,000.00 เดือนหนึ่ง ๆ ทางวัดจะต้องส่งคืนธนาคาร $ 3,572 . 67 ต่อเดือนเป็น
ระยะเวลา 15 ปี และต่อมา ในปี 2547/2004 เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ( พระมหาสุนทร วราสโภ ) ได้จ่าย Pay Off ค่าที่ดินที่กู้ยืมจากธนาคารทั้งหมดแล้ว
กิจกรรมของวัดแบ่งออกได้เป็น 5 แผนก คือ
1. ด้านการปกครอง
อาศัยหลักพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2535 กฎระเบียบของมหาเถรสมาคม
และกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา
- มีการลงอุโบสถ - สวดพระปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือน
- มีการประชุมคณะสงฆ์ภายในวัดทุกกึ่งเดือน
- กิจวัตรของพระสงฆ์ - ทำวัตรเช้า เริ่ม 08.00 น. ต่อด้วยการนั่งสมาธิภาวนา
- ทำวัตรเย็น เริ่ม 20.00 น. ต่อด้วยการนั่งสมาธิภาวนา

2. ในด้านการเผยแผ
 1. วัดได้จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาและงานสืบสาน
  ประเพณีไทยและวันสำคัญๆ ในเทศกาลต่างๆ

 2. จัดบวชเนกขัมมะนุ่มห่มขาวปฏิบัติธรรมใน ในเทศกาล
  วันสำคัญทางศาสนา
 1. จัดกิจกรรมพิเศษทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ นำพุทธศาสนิกชนใส่บาตร สวดมนต์ ฟังข้อคิดคติธรรม
  จากพระสงฆ์ และนั่งสมาธิภาวนา ซึ่งในแต่ละเสาร์อาทิตย์ จะมีพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจมา
  สวดมนต์นั่งสมาธิคราวละ 30 - 50 คนเสมอมา
 2. จัดบอร์ดแสดงนิทัศน์การให้ความรู้ธรรมะศิลปวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมเผยแผ่ของวัด
 3. บันทึกเทปธรรมะ และซีดีธรรมะของครูบาอาจารย์แจกพุทธศาสนิกชนที่มาวัด
 4. วัดร่วมมือกับสถาบันราชภัฎพระนคร ตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และภาคฤดูร้อน
  เพื่อสอนธรรมะภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ดนตรีไทยแก่เยาวชน และผู้สนใจ
3. ด้านการศึกษา
สำหรับพระสงฆ์ ทางวัดได้จัดหาครูสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานมาสอนที่วัด และยังอนุโลมให้ไป
ศึกษาเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอกวัดได้ เพราะเป็นประโยชน์ต่อการ
เผยแผ่หลักธรรมคำสอนแก่ชาวต่างประเทศ ส่วนการศึกษาด้านภาษาศิลปวัฒนธรรมไทย
สำหรับประชาชนทั่วไปนั้น ทางวัดร่วมมือกับสถาบันราชภัฎพระนครตั้งโรงเรียนพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ภาคฤดูร้อนเพื่อสอนธรรมะ สอนภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ดนตรีไทยแก่
เยาวชนและผู้สนใจ ได้เริ่มเปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบันวัดก็ยังดำเนินการอยู่


4. ด้านการสาธารณสงเคราะห์
ทางวัดได้เป็นศูนย์กลางทางสังคมหลายด้าน เช่นการรับบริจาคเสื้อผ้าและอื่นๆ เพื่อจัดส่งไป
ช่วยเหลือแก่พี่น้องชาวไทยที่ประเทศไทยซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยวาตภัยขาดแคลนและบริจาคให้หน่วย
งานสาธารณภัยของอเมริกาในคราวประสบภัยพิบัติต่างๆ และแก่ประชาชนที่ประเทศไทย เช่นเหตุการณ์คลื่นยักษ์ถล่มเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ในแถบเอเชียเป็นต้นด้วย


5. ด้านการก่อสร้าง
เนื่องจากวัดเพิ่งย้ายมาที่ใหม่ การก่อสร้างจึงเป็นงานหลักประจำวันสำหรับพระสงฆ์
โครงการในปัจจุบันทางวัดได้ ต่อเติมอาคารที่พักออกไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่
สาธุชนที่มาบำเพ็ญบุญที่วัดทั้งได้ปรับปรุงชั้นเบสเม้นท์เป็นห้องพักสงฆ์ ห้องประชุมห้องสมุด
ห้องเรียนของนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และห้องเก็บวัสดุก่อสร้างและปัจจุบันนี้ทางวัด ได้ทำการซ่อมแซมการาจ (ที่จอดรถเก่า)
ดัดแปลงให้เป็นสำนักงานสำหรับตั้งแท่นพิมฑ์หนังสือ และเป็นห้องพักสำหรับอาคันตุกะที่มาเยี่ยมพักที่วัดด้วย

ในอนาคต วัดมีโครงการที่จะก่อสร้างอุโบสถศาลาอเนกประสงค์ขึ้นรองรับพุทธศาสนิกชนที่ให้ความ
สนใจเข้าวัดเพิ่มมากขึ้น และวัดมีโครงการไว้รองรับการจัดประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา
ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตฯ


สรุปกิจกรรมต่างๆ ของวัดดังนี้

 1. ปีพุทธศักราช 2542/ ค.ศ.1999
  1. วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2542 (21 Janury 1999) วัดได้ย้ายเข้ามาอยู่ในเขต
  ของรัฐแมรี่แลนด์ โดยการนำของพระครูสังฆรักษ์สุจินต์ คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัด
  2. ได้ต่อเติมอาคารด้านหน้าบันไดขึ้นซึ่งใช้เป็นห้องประกอบอาหารในปัจจุบัน
  3. ได้ซ่อมแซมต่อเติมห้องชั้นเบสเม้นท์ รวม 4 ห้อง คือห้องพักพระสงฆ์ 3 ห้อง
  ห้องสำนักงานอีก 1 ห้อง
  4. ได้ซื้อเต้นท์สำหรับจัดงานวัดทั้งหลังใหญ่และเล็ก ซึ่งยังคงได้ใช้ถึงปัจจุบันนี้
  5. ซ่อมแซมการาจ เพื่อใช้ประโยชน์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
  6. จัดสวนปลูกต้นไม้และตกแต่งบริเวณวัดให้สวยงามขึ้น และกิจกรรมย่อย ฯลฯ
 2. ปีพุทธศักราช 2543/ ค.ศ.2000
  1. วัดได้ดำเนินการต่อท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อซัว) ด้วยงบประมาณ $ 45,000.00
  2. ได้ซ่อมแซมดัดแปลงโรงเก็บหญ้า (บาน) เพื่อใช้เก็บวัสดุของใช้ในวัด และใช้เป็น
  ที่สำหรับพักชั่วคราว ฯลฯ
 3. ปีพุทธศักราช 2544 / ค.ศ.2001 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2548/2005)
  โดยการนำของ พระมหาสุนทร วราสโภ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้สร้างสรรความก้าวหน้าให้แก่วัดธรรมประทีป กล่าวโดยสรุปดังนี้
  ปีพุทธศักราช 2544/ ค.ศ.2001
  1. สานต่อโครงการต่อเติมอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนา ด้วยเงินงบ
  ประมาณ $ 200,000.00 (สองแสนเหรียญ)
  2. ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ดอกประดับบริเวณวัดด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก
  3. เริ่มจัดพิมพ์วารสาร “ธรรมประทีป” แจกให้กับสมาชิกวัดและประชาชนทั่วไป
  เดือนละ 1800 เล่ม
  4. บันทึกเทปคลาสเซทธรรมะของครูบาอาจารย์ต่างๆ สำหรับแจกพุทธศาสนิกชนทั่วไป
  5. จัดทำป้ายวัดใหม่ กระทั่งถึงปัจจุบัน
 4. ปีพุทธศักราช 2545/ ค.ศ.2002
  1. ริเริ่มจัดบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนา
  2. จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์สำหรับพุทธศาสนิกชน และให้มีการสวดมนต์ ฟังคติธรรม และนั่งสมาธิภาวนาประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์
  3. ปรับปรุงชั้นเบสเม้นท์ในอาคารใหม่ จำนวน 6 ห้อง สำหรับเป็นห้องพักพระสงฆ์ 2 ห้อง ห้องสำนักงานวัด 1 ห้อง ห้องเก็บวัสดุเครื่องมือต่างๆ 2 ห้อง ห้องประชุม และ
  ห้องสมุด 1 ห้อง ด้วยแรงงานของพระสงฆ์ในวัดทั้งหมด สิ้นค่าต่อเติมประมาณหนึ่ง
  หมื่นสามพันเหรียญสหรัฐ
  4. จัดสร้างมณทปประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพร 1 องค์ ซึ่งพุทธศาสนิกชน
  ชาวนครปฐมบริจาคให้มาในปีนี้
  5. จัดทำโต๊ะนั่งรอบต้นไม้ ให้เป็นที่นั่งพักผ่อนของพุทะศาสนิกชนที่มาวัด
  6. ปลูกต้นไม้ยืนต้นและไม้ดอกเพิ่มเติมอีกประมาณ 80 ต้นรอบบริเวณวัด

 5. ปีพุทธศักราช 2546/ ค.ศ.2003
  1. อัญเชิญพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 มาประดิษฐานในวัดธรรมประทีป
  2. จัดสร้างเต้นท์ใหญ่ประดิษฐานพระบรมรูป ร.5 ชั่วคราวประมาณหกพันห้าร้อยเหรียญ
  3. ตั้งกองทุน วัดธรรมคิงส์รามา 5 เพื่อรวบรวมเงินสร้างอุโบสถศาลาเอนกประสงค์ฯ
  4. สร้างห้องน้ำในอาคารเพิ่มอีก 2 ห้อง
  5. ซื้อรถแวนขนาด 7 ที่นั่ง เพื่อใช้ในกิจการงานของวัด 1 คัน
  6. จัดทำสวนหย่อมปลูกไม้ประดับบริเวณด้านหน้าอาคาร

 6. ปีพุทธศักราช 2547/ ค.ศ.2004
  1. สร้างคาสิโบ้ เพื่อเป็นสถานที่วิปัสสนา (ในโครงการมีทั้งหมด 15 หลัง สร้างเสร็จแล้ว
  จำนวน 10 หลัง)
  2. ถมหินลูกรังปรับพื้นถนน และที่สำหรับจอดรถ
  3. สร้างเต้นท์มาตรฐานสำหรับเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในคราวที่วัดมีงาน 1 หลัง
  4. แนะและนำประชาชนปลูกผักสวนครัวเป็นงานอดิเรกและเพื่อสันทนาการ
  5. ได้ทำการ Pay off ค่าที่ดินของวัดทั้งหมด ทำให้วัดไม่ต้องเป็นหนี้ธนาคารอีกต่อไป
  6. ได้ว่าจ้างอาคิเทก เพื่อยื่นขออนุญาตทำไซต์แปลนและขออนุญาตก่อสร้างสิ่งต่างๆ
  7. ได้จัดจ้างทนายความไว้ประจำวัด เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารต่างๆ
  8. ปูแผ่นหินหน้าเต้นท์พระบรมรูป ร.5 และรอบมณฑปพระพุทธรูปปางประทานพร
  9. ญาติโยมได้ถวายรถกะบะสำหรับใช้ภายในวัดอีก 1 คัน

 7. ปีพุทธศักราช 2548/ ค.ศ. 2005
  1. วัดได้รับอนุญาตในการยื่นทำไซต์แปลน และผ่านการเฮียริ่งเป็นที่เรียบร้อย
  2. ได้ตกแต่งสวนหย่อมในบริเวณวัดเพื่อให้วัดสวยงานสบายตาสบายใจแก่ผู้มาเยือน
  3. ขุดสระน้ำหลังกุฏิทำสวนหย่อม ตั้งคาสิโบ้สำหรับนั่งพักผ่อนหน้าสระและปูแผ่นหิน
  4. สนับสนุนการทำสวนผักสวนครัวทดลองในวัด ด้วยการใช้สารและปุ๋ยปลอดสารพิษ
  5. ญาติโยมชาวบัลติมอร์ได้ถวายรถแวนขนาด 7 ที่นั่ง 1 คัน


พระสงฆ์ในวัดธรรมประทีป
ในปัจจุบันมีพระสงฆ์จำนวน 8 รูป ดังนี้.-
1. พระมหาสุนทร วราสโภ เจ้าอาวาส (ศรีสงคราม) การศึกษา: น.ธ.เอก, ป.ธ.4, ศน.บ.
(ปริญญาตรีศาสนศาตร์บัณฑิต จากมหามกุฏราชวิทยาลัย) วัดต้นสังกัด วัดพระศรีมหาธาตุฯ
บางเขน กรุงเทพฯ
2. พระครูปิยศีลาจาร (มะยม มอญดะ ) การศึกษา น.ธ.เอก มัธยม 3 วัดต้นสังกัดวัดพญาปราบ
ปัจจามิตร อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ
3. พระปลัดสมพักตร์ วชิโร การศึกษา น.ธ.เอก, ม.ศ.3 วัดต้นสังกัด วัดตรีทศเทพ กรุงเทพฯ
4. พระศักดา จิตตหฎฺโฐ (ทาเสาร์) น.ธ.เอก, ม.ศ.3 วัดต้นสังกัด วัดเสน่หา จ. นครปฐม
5. พระมหาประยุทธ ธมฺมาราโม (โนนน้อย) การศึกษา :น.ธ.เอก, ป.ธ. ๖, ศน.บ. (ปริญญาตรี
ศาสนศาตร์บัณฑิต จากมหามกุฏราชวิทยาลัย) วัดต้นสังกัด วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร
6. พระมหาสุพิน การศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ. 7 , ศน.บ. (ปริญญาโท มศว.ประสานมิตร
วัดต้นสังกัด วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ
7. พระมหาทัศนันท์ กิตฺตยานนฺโท (โบราณมูล) การศึกษา: น.ธ.เอก, ป.ธ.9, ปริญญาโท จาก
สถาบันราชภัฏพระนคร วัดต้นสังกัด วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
8. พระมหาชนม์ กาญจโน (สิมพา) การศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.3, ปริญญาตรี วัดต้นสังกัด
วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000

คณะกรรมการบอร์ดของวัดธรรมประทีปประจำปี พ.ศ. 2548

1. พระมหาสุนทร วราสโภ ประธานกรรมการบอร์ดฝ่ายบรรพชิต
2. พระครูใบฎีกาศักดา จิตฺตหฎฺโฐ รองประธานกรรมการบอร์ดฝ่ายบรรพชิต
3. คุณสุวัชรี ไลเซ่อร์ ประธานกรรมการบอร์ดฝ่ายฆราวาส
4. คุณจอน์ห จี. รีด ( Mr. Jonh G. Reed ) รองประธานกรรมการบอร์ดฝ่ายฆราวาส
5. คุณธนิต หลิ่วรุ่งเรือง กรรมการเหรัญญิก

คณะสงฆ์ในสังกัดวัดธรรมประทีปทุกรูปและคณะกรรมการบริหารของวัดฝ่าย
ฆราวาส รวมทั้งหมด 20 คน**********************************

ประทีปธรรมนำสร้างทางชีวิต
ส่องนำจิต ชี้ทาง สว่างไสว
ประทีปธรรมดั่งแสงทองผ่องอำไพ
สุขกายใจดุจแสงธรรมส่องนำทาง